ක්රීඩා ඔට්ටු ඇල්ලීම 2022/2023 තුළ ආපසු ගැනීමේ ක්‍රම